Civilutskottets sammanträde Torsdag 2009-06-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:31

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:31
Datum och tid: 09:00
Plats: (Obs!) RÖ5-37, Bostadsutskottets tidigare sessionssal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av grönboken om översyn av Bryssel
I-förordningen
samt justering av förslag till utskottets
utlåtande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

3. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets utlåtande (p. 2)
Förteckning över inkomna skrivelser, skrivelse 2009-05-25
från Hyresgästföreningen, Norrmalm, Stockholm,
förteckning över inkomna EU-dokument, Kommissionens
beslut av den 5.6.2009 om genomförande av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller över-
vakning och rapportering, K(2009) 4199 slutlig, EU-
promemoria 2009-06-09 (p. 3)