Civilutskottets sammanträde Torsdag 2009-08-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Fråga om yttrande till justitieutskottet över kommissionens
meddelande om Stockholmsprogrammet

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom

Anm. Om utskottet beslutar att avge yttrande bifogas utkast
till yttrande för omedelbar justering.
(Kansliet är tacksamt för att så snart som möjligt få uppgift
om ev. avvikande meningar önskas.)

2. Fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition
2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signal-
spaning
, jämte motion

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

3. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

4. Nästa sammanträde


Bilagor


Utdrag ur justitieutskottets protokoll 2009-06-11,
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet
och rådet Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
i allmänhetens tjänst (Stockholmsprogrammet),
KOM(2009) 262 slutlig,
Regeringskansliets faktapromemoria 2008/09:FPM137
Förslag till utskottets ev. yttrande (p. 1)
Utdrag ur försvarsutskottets protokoll 2009-06-09,
proposition 2008/09:201och motion 2008/09:Fö7 (p. 2)
Arbetsprogram för det svenska ordförandeskapet i EU
1 juli - 31 december 2009, förteckning över inkomna
skrivelser och EU-dokument (p. 3)