Civilutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista

Civilutskottet 2009/10:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Behandling av proposition 2009/10:142 om ett skärpt
skadeståndsansvar för vårdnadshavare
samt motion

Bilagor: tidigare utsända, se även bilageförteckning

Föredragande: Sjö

3. Föredragning av proposition 2009/10:170 om en enklare
plan- och bygglag, Riksrevisionens styrelses redogör-
else angående buller i plan- och bygglagen,

2009/10:RRS2 och de med anledning av propositionen
och redogörelsen väckta motionerna

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: BB, AL

4. Fråga om ev. yttrande till finansutskottet över
a) regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning
för staten 2009

b) 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010
c) proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska
vårproposition
och den med anledning av propo-
sition 100 väckta motionen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: AL


5. Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet över
proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vår-
proposition
och den med anledning av propositionen
väckta motionen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: AL

6. Subsidiaritetskontroll beträffande förslaget till förordning
om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig
lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad, KOM(2010) 105
slutlig - nu fråga om inhämtande av yttrande från regeringen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Sjö

7. Redovisning av utskottets uppföljningsprojekt rörande
en kartläggning om rättsinformation till enskilda
om familjerätt


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: MH

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU5y, socialutskottets
yttrande 2009/10:SoU3y (p. 2)
Redogörelse 2009/10:RRS2, motionerna, sammanställning
över propositionens och redogörelsens motionsyrkanden,
skrivelse från KTH Institutionen för fastigheter och byggande (p. 3)
Utdrag ur finansutskottets protokoll 2010-05-04 (p. 4)
Utdrag ur skrivelse 2009/10:101 (p. 4a)
Utdrag ur proposition 2009/10:99 (p. 4b)
Utdrag ur proposition 2009/10:100, motionen (p. 4c, 5)
Utdrag ur konstitutionsutskottets protokoll 2010-04-22 (p. 5)
PM 2010-05-04, KOM(2010) 104 och 105 slutlig (p. 6)
PM 2010-04-28 från Utredningstjänsten (p. 7)