Civilutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information från företrädare för Justitiedepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet angående förslaget till direktiv om konsumenträttigheter.

3. Enklare redovisning (CU3)
Justering
Prop. 2009/10:235
Föredragande: PS

4. Grönbok om revisionspolitik (CU11)
Justering
KOM(2010)561 slutlig
Föredragande: PS
Anm. Remissyttrande från FAR översänds elektroniskt när det inkommit till kansliet.

5. Budgetpropositionen (CU1)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AL

6. Medgivande till överlämnande av lagförslag
Fråga om medgivande till överlämnande från socialutskottet av regeringens lagförslag 15 i proposition 2009/10:125.
Föredragande: Sjö

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Potokoll
Punkt 2. Fakta-PM 2008/09:FPM35
Utdrag ur protokoll 2008/09:10
Utdrag ur protokoll 2009/10:24
PM Rapport från konkurrenskraftsrådet (KKR)
25-26 maj 2010 - Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om konsumenträttigheter
behandlas på sid. 2 och 3
Punkt 3. Förslag till betänkande 2010/11:CU3
Punkt 4. Förslag till utlåtande 2010/11:CU11
Punkt 5. Föredragnings-PM
Motioner
Punkt 6. Protokollsutdrag från SoU
Punkt 7. Förteckning över inkomna skrivelser