Civilutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-25 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Aktieägares rättigheter (CU7)
Justering
Prop. 2009/10:247
Föredragande: CH

3. Aktuella EU-frågor
Information om förslag till arvsförordning samt förslag till förordning om busspassagerares respektive fartygspassagerares rättigheter
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

4. Kalenderfunktionen i Lotus Notes
Information från IT-enheten

5. Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation (CU2)
Justering
Prop. 2009/10:224
Föredragande: BB

6. Ny konsumentkreditlag (CU5)
Justering
Prop.2009/10:242
Föredragande: Sjö

7. Grönbok om politiska alternativ för främjandet av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (CU6)
Fortsatt granskning
KOM(2010)348
Föredragande: Sjö

8. Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang (CU4)
Beredning
Prop. 2009/10:241
Föredragande: CH

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag till betänkande 2010/11:CU7
Punkt 3. Dagordning
Underlag arvsförordning
Förslag till arvsförordning
Underlag buss- och fartygspassagerare
Punkt 5. Förslag till betänkande 2010/11:CU2
Punkt 6. Förslag till betänkande 2010/11:CU5
Punkt 7. Remissyttranden
Punkt 9. Förteckning över inkomna EU-dokument