Civilutskottets sammanträde Torsdag 2011-01-20 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. BUS - yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
Uppvaktning av företrädare för BUS-föreningen, yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst

3. Bättre möjlighet till skuldsanering (CU9)
Beredning
Prop. 2010/11:31 och motioner
Föredragande: CH

4. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motionerna 2010/11:Fi260 och 2010/11:MJ327

5. Ny fastighetsmäklarlag (CU12)
Fortsatt beredning
Föredragande: BB

6. Konsumentfrågor (CU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

7. Associationsrättsliga frågor (CU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: PS

8. EU-förslag om en omarbetad Bryssel-I-förordning
Subsidiaritetsprövning
KOM(2010) 748
Föredragande: CH

9. Remiss EUMOT-utredningen
Fråga om eventuellt remissyttrande över EUMOT-utredningen
2010/11:URF2 och 2010/11:URF3
Föredragande: MH

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 3. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 4. Motion
Punkt 5. Skrivelse ang. prop. 2010/11:15
Punkt 6. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 7. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 8. Kansli-PM
KOM(2010) 748
Punkt 9. Kansli-PM
Punkt 10. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser