Civilutskottets sammanträde Torsdag 2011-02-03 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU-förslag om en omarbetad Bryssel-I-förordning
Fortsatt subsidiaritetsprövning - eventuellt beslut
KOM(2010) 748
Föredragande: CH

3. Frågor om ersättnings-, insolvens- och utsökningsrätt (CU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: CH

4. Naturresursfrågor (CU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: PS

5. Hyresrätt m.m. (CU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: BB

6. Remiss EUMOT-utredningen
Fråga om eventuellt remissyttrande över EUMOT-utredningen
Fortsatt beredning
2010/11:URF2 och 2010/11:URF3
Föredragande: MH

7. Inventering av forskning och utveckling
Fråga om att ge utvärderings- och forskningsfunktionen vid RUT i uppdrag att göra en inventering av forskning och utveckling inom civilutskottets beredningsområde
Föredragande: AL

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Utkast till protokollsutdrag
Punkt 3. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 4. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 5. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 7. Kansli-PM
Punkt 8. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkommen skrivelse
Tre bilagor till den inkomna skrivelsen