Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:40 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:30

Torsdag 2011-05-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:40
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Ändrade kapitaltäckningsregler (CRD 2 och 3) (FiU40)
Justering
Prop. 2010/11:110 och motion
Föredragande: CK

3. Arbetslöshetsförsäkringen (FiU5y)
Justering
Motioner
Föredragande: IM

4. Subsidiaritetsprövning - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal
Fortsatt beredning
KOM(2011) 142
Föredragande: ACT

5. Utvärdering av penningpolitiken 2008-2010 (FiU24)
Beredning
Föredragande: PE

6. Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris (FiU27)
Beredning
KOM (2010) 579
Föredragande: PE

7. Ändringar i insättningsgarantin (FiU41)
Beredning
Prop. 2010/11:109
Föredragande: MB

8. Indelning i utgiftsområden (FiU6y)
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2010/11:100
Föredragande: DÅF

9. Övriga frågor

10. Justering av protokoll

11. Nästa sammanträde
Torsdag 19 maj kl 10.30

Bilagor


Punkt 1: Svarsbrev till OECD
Punkt 2: Utkast till betänkande. Tidigare delats: föredragningsPM, skrivelser från Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund
Punkt 3: Utkast till yttrande, Tidigare utsänt: protokollsutdrag, föredragningsPM
Punkt 4: FöredragningsPM och FaktaPM 104 Tidigare delats: FöredragningsPM
Punkt 5: Första utkast till betänkande
Punkt 6: Första utkast till betänkande
Punkt 7: FöredragningsPM
Punkt 8: FöredragningsPM

Dessutom bifogas Kommenterad dagordning inför Ekofinrådets möte 17 maj.