Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:41 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:30

Torsdag 2011-05-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:41
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Nya regler för elektroniska pengar (FiU39)
Beslut och justering
Proposition 2010/11:124
Föredragande: EJ

3. Indelning i utgiftsområden (FiU6y)
Beslut och justering av yttrande till KU
Prop. 2010/11:100
Föredragande: DÅF

4. Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris (FiU27)
Fortsatt beredning
KOM (2010) 579
Föredragande: PE

5. Vårändringsbudget för 2011 (FiU21)
Beredning
Proposition 2010/11:99, yttranden, motioner och skrivelser
Föredragande: IS

6. Årsredovisning för staten 2010 (FiU33)
Beredning
Skrivelse 2010/11:101
Föredragande: ACT

7. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010 (FiU34)
Beredning
Skrivelse 2010/11:102, yttrande och motioner
Föredragande: ACT

8. Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (FiU37)
Beredning
Proposition 2010/11:118
Föredragande: IS

9. Ramverk för finanspolitiken (FiU42)
Beredning
Skrivelse 2010/11:79 och motion
Föredragande: KS

10. Övriga frågor

11. Justering av protokoll

12. Nästa sammanträde
Tisdag 31 maj kl 09:00

BilagorPunkt 1: Skrivelser:
- Tackbrev från Michel Barnier
- Inbjudan från EU Kommissionen till konferens i Bryssel 30 juni: "Moderniserade regler om offentlig upphandling"

Punkt 2: Förslag till betänkande FiU39. Tidigare delat: FöredragningsPM

Punkt 3: Förslag till Yttrande FiU6y. Tidigare delat: FöredragningsPM

Punkt 4: Utskottets överväganden FiU27. Tidigare delat: Första utkast till betänkande

Punkt 5: FöredragningsPM FIU21, Yttrandehäfte, motioner (endast elektroniskt), skrivelse från Norrlandstingens regionförbund.
Tidigare delat: Skrivelse från Jämtlands läns landsting

Punkt 6: FöredragningsPM FIU33

Punkt 7: FöredragningsPM FiU34 yttrande och motion (endast elektroniskt)

Punkt 8: FöredragningsPM FiU37 och motioner (endast elektroniskt)

Punkt 9: FöredragningsPM FiU42 och motion (endast elektroniskt)

Dessutom bifogas:
FaktaPM2010/11:107 (tillhör KOM (2011)211) och KOM (2011)273 och Finanspolitiska rådets rapport 2011 och pressmeddelande (har delats tidigare, länk bifogas)