Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:45 Torsdag 2011-06-16 kl. 10:30

Torsdag 2011-06-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:45

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:45
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Ändringar i sjukförsäkringen (FiU7y)
Justering av yttrande till socialförsäkringsutskottet
Föredragande: MB

3. Vårändringsbudget för 2011 (FiU21)
Omjustering
Proposition 2010/11:99, yttranden, motioner och skrivelser
Föredragande: IS

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde
Tisdag 21 juni kl 08:00

7. Information om aktuella EU-frågor
-Finansmarknadsminister Peter Norman

Bilagor2. Förslag till yttrande FiU7y.Tidigare delat: föredragningspromemoria
3. Nytt förslag till betänkande FiU21. Tidigare delat:Utkast till betänkande FiU21, föredragningsPM, yttranden, motioner och skrivelser
7. Underlag inför Peter Normans information:
- Program 16 juni
- Finansdepartementets faktaPM Omnibus 2 direktivet
- Kompletterande PM Omnibus 2 direktivet
- Finansdepartementets FaktaPM Direktiv om bostadslåneavtal
- Tidigare delat faktaPM Direktiv om finansiella konglomerat (bifogas endast elektroniskt)
- Två PowerPoint presentationer (bifogas endast elektroniskt)

Dessutom bifogas fyra EU-dokument:
- Kommenterad dagordning inför Ekofinrådets möte i Luxemburg den 20 juni,
- KOM (2011) 400 Meddelande från kommissionen om avslutande av den första europeiska planeringsterminen för ekonomisk samordning Vägledning för den
nationella politiken 2011–2012,
- SEK(2011)828 Rekommendation till rådets rekommendation om genomförande av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i de medlemsstater som har
euron som valuta,
- Kommissionens svar på finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling.