Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:49 Tisdag 2011-08-30 kl. 15:00

Tisdag 2011-08-30 kl. 15:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:49

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:49
Datum och tid: 15:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet överlämnar sin rapport
2010/11:RFR5 - Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010

2. Anmälningar

3. Rättelser i vissa lagar (2010/11:FiU43)
Justering
Föredragande: LW

4. Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan kommuner och landsting (2011/12:FiU7)
Beredning
Prop. 2010/11:156
Föredragande: CH

5. Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011/12:FiU8)
Beredning
Prop. 2010/11:150 och motion
Föredragande: KH

6. EU-förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kreditinstitut
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2011) 453
Föredragande: EJ

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Onsdag 31 augusti kl 10:00-12.30 Offentlig utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010Bilagor


1. 2010/11:RFR5 (rapporten sänds endast per brev, embargo till 30 augusti kl 15.15)
2. PM Nordiskt nätverk för revisionsutskott
3. Förslag till betänkande FiU43
4. FöredragningsPM
5. FöredragningsPM och motion
6. KOM(2011) 453, FöredragningsPM,

Dessutom bifogas länkar relaterade till Sub. prövningen (punkt 6), två IMF dokument och tre övriga EU dokument.