Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:30

Torsdag 2012-04-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39
Datum och tid: 2012-04-19 10:30 kl. 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Intern utfrågning om konvergensprogrammet
Statssekreterare Susanne Ackum, Finansdepartementet.
Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström, Statsrådsberedningen.

2. Anmälningar

3. Utlåning till Irland (FiU41)
Beredning.
Proposition 2011/12:119.
Motioner.

Föredragande: PE.

4. EU-förslag om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM(2012) 73.

Föredragande: OW.

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Tisdag den 24 april kl 11.00.

Bilagor


1. Utkast till konvergensprogram, utkast till Sveriges nationella reformprogram 2012.
3. FöredragningsPM, motioner (endast elektroniskt). Tidigare delat: Prop. 2011/12:119.
4. Förslag till beslut (protokollsutdrag). Tidigare delat: KOM(2012) 73, 2011/12:FPM127, SWD(2012) 23 final Sammanfattning av konsekvensanalysen, Föredagnings-PM.

Övrigt:
- Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten (RIF-rådet) i Luxemburg den 26-27 april 2012 (punkt 14).
- Kommenterad dagordning, Allmänna rådet (GAC) den 24 apri.l
- COM(2012)170 Rapport från kommissionen till parlamentet och rådet om kavaliten på de budgetutgifter som medlemsstaterna lämnade under 2011.
- Brev från Isländska finansutskottets ordförande (endast elektroniskt).