Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:40 Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40
Datum och tid: 2012-04-24 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Utlåning till Irland (FiU41)
Justering.
Proposition 2011/12:119.
Motioner.

Föredragande: PE.

3. Offentlig upphandling från eget företag (FiU42)
Justering.
Prop. 2011/12:106 och motion.

Föredragande: OW.

4. Ökad säkerhet i domstol (FiU6y)
Justering av yttrande till justitieutskottet.
Motionerna Ju7 och Ju8.

Föredragande: IM.

5. Riksrevisionens årsredovisning (FiU31)
Beredning.
Redogörelse RR1.

Föredragande: KS.

6. Stärkt säkerhet i statens betalningar (FiU43)
Beredning.
Skrivelse 91.

Föredragande: AT.

7. Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden (FiU44)
Beredning.
Skrivelse 71.
Motioner.

Föredragande: PE.

8. Justering av protokoll

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Torsdag den 3 maj kl.10:30.

Bilagor


1. Preliminär sammanträdes- och ärendeplan för våren 2012.
2. Förslag till betänkande FiU41. Tidigare delat: Föredragnings-PM, motioner (endast elektroniskt), prop. 2011/12:119.
3. Förslag till betänkande FiU42. Tidigare delat: Föredragnings-PM, motion (endast elektroniskt),prop. 2011/12:106.
4. Förslag till yttrande FiU6y. Tidigare delat: Föredragnings-PM
5. Föredragningspromemoria, riksrevisionens uppföljningsrapport, revisionsberättelse avseende rikrevisionen (BDO Stockholm AB). Tidigare delat: Redogörelse RR1.
6. Föredragningspromemoria. Tidigare delat: Skrivelse 91.
7. Föredragningspromemoria, motioner (elektroniskt). Tidigare delat: Skrivelse 71 (bifogas elektroniskt).