Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:41 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:30

Torsdag 2012-05-03 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41
Datum och tid: 2012-05-03 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Geografisk utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken till södra och östra Medelhavsregionen (FiU39)
Beredning
Prop. 2011/12: 64 och motioner
Yttrande från utrikesutskottet (UU2y)

Föredragande: PE

3. Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer (FiU40)
Beredning
Prop. 2011/12: 66 och motioner, yttranden från konstitutionsutskottet (KU7y), och utrikesutskottet (UU3y)

Föredragande: IM

4. Grönbok Skuggbanksektorn (FiU51)
Beredning
KOM 2012 (102) slutlig

Föredragande: LW

5. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (FiU7y)
Fråga om yttrande till trafikutskottet

Föredragande: IM

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Tisdag den 8 maj kl.10:00 i förstakammarsalen. Öppen utfrågning om jobbskatteavdraget, gemensamt med skatteutskottet.

Bilagor


1. Inbjudan från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) till överläggningar den 24 maj.
2. FöredragningsPM, yttrande (UU2y). Delats tidigare: Prop. 2011/12:64. Motioner bifogas elektroniskt.
3. FöredragningsPM, yttrande (KU7y) och (UU3y). Delats tidigare: Prop. 2011/12:66. Motioner bifogas elektroniskt.
4. FöredragningsPM,KOM2012 (102), faktaPM 2011/12:136.
5. FöredragningsPM, motionshäfte.

Övrigt:
Inkommet EU-dokument: Översiktsrapport från mötet i rådet för allmänna frågor (gac) den 24 april 2012 (finns på expeditionen).