Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:47 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:30

Torsdag 2012-05-31 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:47
Datum och tid: 2012-05-31 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information om EU:s fleråriga budgetram inkl. egna medel
EU-minister Birgitta Ohlsson och statssekreterare Hans Lindblad, finansdepartementet

2. Anmälningar

3. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 (FiU28)
Justering
Skriv. 102, motioner
Föredragande: AL

4. Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011 (FiU24)
Preliminär ställning
Föredragande:PE

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag 7 juni kl.10.30

Bilagor


3. Förslag till betänkande (FiU28)Tidigare delat: FöredragningsPM, motioner (elektroniskt). Skriv. 102
4. PM (FiU24) Tidigare delat: FöredragningsPM.

Övrigt:
EU-dokument:
- FaktaPM, förslag till ändringar av datum i Solvens 2-direktivet (avser tidigare delat direktivförslag KOM (2012) 217)
- FaktaPM 146 meddelande om strategi för e-upphandling
- Kommissionens svar på utlåtande 2010/11:FiU44 Grönbok om offentlig upphandling