Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:49 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:49
Datum och tid: 2012-06-12 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (KOM(2012) 167 slutlig)
- KOM(2012) 167
Finansmarknadsminister Peter Norman

2. Överläggning om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG (CSD)
- KOM(2012) 73
Finansmarknadsminister Peter Norman

3. Information om aktuella EU-frågor
- CRD4 (capital requirements directive) och CRR (capital requirements regulation)
- Krishanteringsramverket
- MiFID och MiFIR. Marknader för finansiella instrument
- MAD och MAR. Marknadsmissbruk

4. Anmälningar

5. Årsredovisning för staten (FiU27)
Justering
Skriv. 101
Redog. RR4

Föredragande: AL

6. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 (FiU28)
Justering
Skriv. 102, motioner

Föredragande: AL

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag 14 juni kl. 11.00

Bilagor


1. Tidigare delat: FöredragningsPM, KOM(2012) 167, FPM:144
2. Komplettering av Faktapromemoria 2011/12:FPM127 Förordning om värdepapperscentraler (CSD). Förordning om värdepapperscentraler (CSDR) Tidigare delat: KOM(2012) 73, 2011/12:FPM127, SWD(2012) 23 final Sammanfattning av konsekvensanalysen, Föredagnings-PM
3. Information CRD, PM Krishanteringsdirektivet, Information PM MiFID, Information MAD MAR.
5. Förslag till betänkande FiU27. Tidigare delat: Skriv. 101, FöredragningsPM, Riksrevisionens revisionsrapport och revisionsberättelse.
6. Tidigare delat: Förslag till betänkande (FiU28), skriv. 102, föredragningsPM, motioner (elektroniskt).

Övriga EU-dokument:
- Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2011/12:FiU33 Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet
- Rekommendation till rådets rekommendation om Sveriges nationella reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Sveriges konvergensprogram för 2012–2015
- Rekommendation till rådets rekommendation om genomförande av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de medlemsstater som har euron som valuta
- Kommissionens meddelande om insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen