Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:51 Onsdag 2012-06-20 kl. 08:00

Onsdag 2012-06-20 kl. 08:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:51
Datum och tid: 2012-06-20 08:00
Plats: RÖ 5-10

1. Överlägging om EU:s årsbudget
-Statssekreterare Hans Lindblad.

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 30 augusti kl 13.00.

Bilagor


1. Underlag delas senare elektroniskt.
2. Ärende- och sammanträdesplan för hösten 2012 delas senare elektroniskt.
3. Protokollsutdrag 2011/12: 49 från överläggningar med Peter NormanÖvrigt
EU-dokument
- Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2011/12:FiU17 Förslag till direktiv om kreditinstitut och värdepappersföretag
- Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2011/12:FiU29 Förslag till förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
- Rapport från kommissionen Konvergensrapport 2012 (sammanställd i enlighet med artikel 140.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)