Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:52 Tisdag 2012-08-28 kl. 13:00

Tisdag 2012-08-28 kl. 13:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:52
Datum och tid: 2012-08-28 13:00
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning om EU-förslag till krishanteringsramverk
Finansmarknadsminister Peter Norman
- KOM(2012) 280 och faktaPM

2. Aktuella EU-frågor
Information
Finansmarknadsminister Peter Norman.

3. Anmälningar

4. EU-förslag till krishanteringsramverk
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2012) 280

Föredragande: PE

5. EU-förslag om fondföretagsdirektivet (UCITS)
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2012) 350

Föredragande: LW

6. EU-förslag om faktablad för investeringsprodukter (PRIPS)
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2012) 352

Föredragande: LW

7. EU-förslag om försäkringsförmedling (IMD)
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2012) 360

Föredragande: EJ

8. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 (FiU1y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 154
Föredragande: AT

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Måndag 17 september kl.13:00-15:00 i andrakammarsalen:
Öppen utfrågning om Sverige och den europeiska terminen med kommissionär Olli Rehn.
Måndag 17 september kl.15:15 i sessionssalen: Ev. sammanträde

Bilagor


1. Tidigare utskickat: KOM (2012)280 (bifogas elektroniskt), FaktaPM165 från finansdepartementet (även med i utskicket)
3. Inbjudan till europaparlamentets ekonomiutskott den 26 september. Lista på inkomna skrivelser
4. FöredragningsPM. Tidigare utskickat: Se punkt 1
5. FöredragningsPM. OBS! FaktaPM kommer att skickas ut senare. Tidigare utskickat: KOM(2012) 350, kortfattad promemoria (bifogas elektroniskt)
6. OBS! FöredragningsPM och faktaPM kommer att skickas ut senare. Tidigare utskickat:KOM(2012) 352, kortfattad promemoria (bifogas elektroniskt)
7. FöredragningsPM. OBS! FaktaPM kommer att skickas ut senare. Tidigare utskickat: KOM(2012) 360, kortfattad promemoria (bifogas elektroniskt)
8. FöredragningsPM. Tidigare delat: skrivelse 154


Övriga EU-dokument:
- Fakta-PM 2011/12:168 om ändrat förslag till förordning om den fleråriga budgetramen 2014-2020
- Rådets arbete med den nya fleråriga budgetramen under andra halvåret 2012
- Återrapport från Konkurrenskraftsrådet 30-31 maj (dp.7 Offentlig upphandling)
- KOM(2012) 281 Kommissionens meddelande med en sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2011
- KOM(2012) 4321 Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2011/12:FiU34 Förslag till förordning om ändring av förordning om kreditvärderingsinstitut
- KOM(2012)336 Kommissionens förslag till förordning om upprättande av ett system för ekonomiskt stöd till de MS som inte har infört euron som valuta
- KOM(2012)396 Förslag till Europaparlamentet och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2011/015/SE/AstraZeneca från Sverige)