Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:54 Måndag 2012-09-17 kl. 15:15

Måndag 2012-09-17 kl. 15:15

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:54
Datum och tid: 2012-09-17 15:15
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. EU-förslag om krishanteringsramverk (FiU12)
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2012) 280
Föredragande: Pär Elfvingsson

3. EU-förslag om fondföretagsdirektivet (UCITS)
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM(2012) 350
Föredragande: Lars Widlund

4. EU-förslag om försäkringsförmedling (IMD)
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM(2012) 360
Föredragande: Elisabeth Johansson

5. Civilanställda inom polisen (FiU3y)
Fråga om yttrande till justitieutskottet.
Skrivelse 135, Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet, och motioner
Föredragande: Katarina Stenmark

6. Övriga frågor

7. Justering av protokoll

8. Nästa sammanträde
Öppen utfrågning tisdag 18 september kl 09.00 i Skandiasalen

Bilagor


1. Inbjudningar till konferenser:
- bank- och finansmarknadskonferens i Dubai 6-7 november.
- cypriotiska ordförandeskapets inbjudan till EU-möte för finansutskotten i Nicosia 25- 26 november.
Hemlig handling: PM från statsrådsberedningen- rapport från informellt Europaministermöte i Nicosia den 30 aug 2012 EU:S fleråriga budgetram (MFF), finns på expeditionen.

2. Förslag till utlåtande FiU12. Tidigare utskickat: FöredragningsPM, KOM (2012)280, FaktaPM165.

3. Förslag till beslut (protokollsutdrag). Tidigare utskickat/delat: FöredragningsPM. FaktaPM 177, KOM(2012) 350, kortfattad promemoria.

4. Förslag till beslut (protokollsutdrag). Tidigare utskickat/delat: FöredragningsPM. FaktaPM 176, KOM(2012) 360, kortfattad promemoria.

5. FöredragningsPM. Tidigare delat: Skrivelse 135.

7. Protokoll från överläggningar med Peter Norman den 28 augusti (2011/12:52).

Övriga EU-dokument:
-Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2011/12:FiU36 Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

-Kommissionens svar på utlåtande 2011/12:FiU19 Utlåtande över grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer

-Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska unionens upp- och utlåningsverksamhet under 2011

-Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (KOM(2012) 420)

-Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (KOM(2012) 421)