Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3
Datum och tid: 2012-10-16 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. EU-frågor
Överläggning
Statsrådet Peter Norman
- UCITS V, KOM(2012) 350 och faktaPM 2011/12:FPM177
- Prips, KOM(2012) 352 och faktaPM 2011/12:FPM178
- IMD 2, KOM (2012) 360 och faktaPM 2011/12:FPM176
- Bankunionen, KOM (2012) 510,511,512

2. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statsrådet Peter Norman

Kl. 12.00
3. Information med anledning av Panaxias konkurs
- Finansmarknadsminister, Peter Norman
- Vice riksbankschef, Kerstin af Jochnick
- Generaldirektör, Martin Andersson, Finansinspektionen

4. EU-förslag om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 511
Föredragande EJ

5. EU-förslag om ändring av förordning …/… om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 512
Föredragande EJ

6. Rättelser i lagen om investeringsfonder (FiU16)
Beredning och ev. justering
Fråga om utskottsinitiativ
Föredragande LW

7. Civilanställda inom polisen (FiU3y)
Justering
Skrivelse 135, Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet, och motioner
Föredragande: KS

8. Blankning (FiU13)
Beredning
Prop. 2011/12:175 och motion
Föredragande: EJ

9. Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder (FiU14)
Beredning
Framst. 2011/12:RB4 och motion
Föredragande: CH

10. Anmälningar

11. Justering av protokoll

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 oktober 2012 kl. 10:30Bilagor1. Finansdepartementets underlags-PM om Prips, IMD2, UCITS V och bankunionen, KOM (2012) 510, 511, 512 Tidigare delat: KOM(2012) 350,352,360 faktapromemorior: 2011/12:FPM176, 177, 178,
4. Se punkt 1 och föredragningsPM
5. Se punkt 1 och föredragningsPM
6. Förslag till betänkande (FIU16) utskottsinitiativ
7. Förslag till yttrande (FiU3y). Tidigare delat: Skrivelse 135, föredragningsPM
8. Föredragningspromemoria och motion Fi298. Tidigare delat: Prop. 2011/12:175
9. Föredragningspromemoria och motion Fi1. Tidigare delat: Framst. 2011/12:RB4

Övrigt:
Länk till Riksrevisionens granskningsrapport 2012/13 (tidigare delad i facken)
EU-dokument
- Kommenterad dagordning inför GAC den 16 oktober
- Kommissionens svar på utlåtande 2011/12:FiU37 Utlåtande över grönboken om en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar