Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:36 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:30

Torsdag 2013-05-02 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36
Datum och tid: 2013-05-02 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Riksrevisionens årsredovisning 2012 (FiU35)
Justering
Redog. RR1
Föredragande: AT

3. Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena (FiU36)
Justering
Prop. 95
Föredragande: EJ

4. Myndigheters tillgång till elektronisk identifiering (FiU37)
Justering
Prop.123
Föredragande: SS

5. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 (FiU9y)
Justering
Skriv.80 och motioner
Föredragande: MO

6. Utvärdering av penningpolitiken 2010-2012 (FiU24)
Beredning
Föredragande: PE

7. EU-förslag om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen.
Subsidiarietetsprövning
KOM (2013)155
Föredragande: PE



8. Indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till KU
Prop.2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2-5
Föredragande: IM

9. Övriga frågor

10. Justering av protokoll

11. Nästa sammanträde
Tisdag 14 maj kl. 11.00

Bilagor


1. Lista på inkomna skrivelser
2. Förslag till betänkande (FiU35). Tidigare delat: redog.RR1 FöredragningsPM, Riksrevisionens uppföljningsrapport 2013, BDO:s revisionsPM
3. Förslag till betänkande (FiU36). Tidigare delat:FöredragningsPM prop.95
4. Förslag till betänkande (FiU37). Tidigare delat:FöredragningsPM Prop.123
5. Förslag till yttrande (FiU9y) Tidigare delat:FöredragningsPM. Skriv.80
6. FöredragningsPM. Tidigare delat: Riksbankens redogörelse för penningpolitiken
7. KOM (2013)155, faktaPM 89, föredragningsPM
8. FöredragningsPM

EU- dokument
- Anteckningar från informellt Ekofinmöte i Dublin 12-13 april
- Sammanfattning och annoteringar från EU talmanskonf. i Nicosia

Via länk till Lemur:
- KOM(2013) 199 till Europaparlamentet, rådet och Eurogruppen Resultat av de fördjupade granskningarna om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser
- KOM(2013) 233 Förslag till rådets beslut riktat till Republiken Cypern om särskilda åtgärder för att återställa finansiell stabilitet och hållbar tillväxt

Övrigt
PM om OECD- seminarium i Paris om inkluderande tillväxt