Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:37 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:37
Datum och tid: 2013-05-14 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Ägarstyrningen av SBAB (FiU38)
Beredning
Skriv. 119
Föredragande: JS

3. Granskning av grönbok om långfristiga finansieringsbehov i den europeiska ekonomin (FiU40)
Beredning
KOM(2013)150
Föredragande: IM

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde
Torsdag 16 maj kl. 10.30

Bilagor1. Inkomna skrivelser:
- Inbjudan till Riksgälden den 15 maj.
- Nordiska rådets rekommendationer.
2. FöredragningsPM. Tidigare delat: Skrivelse 119
3. FöredragningsPM, KOM(2013)150, FaktaPM93

EU-Dokument och övrigt
- Snabbrapport IMFs och VBs vårmöten 2013
- Dagordning samt kommenterad dagordning inför Ekofinrådets möte den 14 maj i Bryssel.

Via länkar till LEMUR:
- CM 2602/13 Kallelse och prel.dagordning till mötet i Europeiska unionens råd (ekonomiska och finansiella frågor) den 14/5.
- CM2697/13 Kallelse och prel.dagordning till mötet i Europeiska unionens råd (allmänna frågor) 21/5.
- KOM(2013) 254 Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2013 års allmänna budget
- KOM(2013) 258 Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2013 års allmänna budget
- KOM(2013) 259 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond:
- SWD(2013) 124 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Fördjupad granskning av Sverige om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser