Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:38 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:30

Torsdag 2013-05-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38
Datum och tid: 2013-05-16 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Utvärdering av penningpolitiken 2010-2012 (FiU24)
Justering
Föredragande: PE

3. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012 (FiU34)
Beredning
Skriv. 102
Föredragande: AT

4. EU-förslag om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen
Subsidiarietetsprövning. Ev. beslut
KOM(2013)155
Föredragande: PE

5. EU-förslag om ändring av europeiska miljöräkenskaper
Subsidiaritetsprövning
KOM(2013)247
Föredragande: EJ

6. Övriga frågor

7. Justering av protokoll

8. Nästa sammanträde
Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport tisdag 21 maj kl 09.25. OBS! TidenBilagor


2. Förslag till betänkande (FiU24) Tidigare delat: FöredragningsPM, Riksbankens redogörelse för penningpolitiken.
3. FöredragningsPM Tidigare delat: Skriv. 102.
4. Förslag till beslut (protokollsutdrag) Tidigare delat: FöredragningsPM, KOM(2013)155, FaktaPM 89.
5. FöredragningsPM, KOM(2013)247

EU-dokument via länk till LEMUR
- KOM(2013) 281 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Frågor rörande fortsatt utgivning av 1- och 2-centsmynt.

- KOM(2013) 284 Rekommendation till rådets rekommendation i syfte att få situationen med ett alltför stort offentligt underskott i Cypern att upphöra.