Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:30

Torsdag 2012-10-18 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4
Datum och tid: 2012-10-18 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information från riksrevisorerna
Riksrevisorernas granskningsplan, Riksrevisorernas årliga rapport och granskningsrapporten om Miljökrav i offentlig upphandling
- Claes Norgren, Riksrevisor
- Jan Landahl, Riksrevisor

2. Anmälningar

3. Riksrevisorernas årliga rapport (FiU9)
Beredning
Redog. RR1
Föredragande KS

4. Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel (FiU8)
Beredning
Förs. RB3
Föredragande PE

5. Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 (FiU12)
Beredning
Föredragande PE

6. Uppföljning av riksdagens subsidiaritetskontroll (FiU2y)
Beredning
Föredragande LW

7. Rättelser i lagen om investeringsfonder (FiU16)
Justering
Fråga om utskottsinitiativ
Föredragande LW

8. Justering av protokoll

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 11:00Bilagor


1. Bifogas elektroniskt: Riksrevisorernas granskningsplan, Riksrevisorernas årliga rapport och granskningsrapporten om Miljökrav i offentlig upphandling
3. Föredragningspromemoria (FiU9). Tidigare delad: 2011/12:RR1
4. Föredragningspromemoria (FiU8), Europeiska centralbankens yttrande av den 17 juli 2012 om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalmedel
5. Föredragningspromemoria (FiU12), Yttrandehäfte Inkomna remissyttranden
6. Föredragningspromemoria (FiU2y), PM KU Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen – hösten 2012, Bilaga 1 Avgjorda subsidiaritetsärenden den 1 januari–31 december 2011 – per utskott, Bilaga 2. Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden per utskott och politikområde
7. Förslag till betänkande (FiU16) utskottsinitiativ

Övrigt:
EU-dokument Återrapport från Ekofinrådes möte den 9 oktober 2012 i Luxemburg
Delas i fack: Rapporter från riksdagen 2012/13:RFR1 Statlig styrning och ansvarsutkrävande