Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:40 Torsdag 2013-05-23 kl. 10:30

Torsdag 2013-05-23 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:40
Datum och tid: 2013-05-23 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Ägarstyrningen av SBAB (FiU38)
Justering
Skriv. 119
Föredragande: JS

3. Vårändringsbudget för 2013 (FiU21)
Beredning
Prop. 99, yttranden och motioner

Föredragande: JS

4. Årsredovisning för staten 2012 (FiU33)
Beredning
Skriv. 101, Redog. RR4

Föredragande: AT

5. Granskning av grönbok om långfristiga finansieringsbehov i den europeiska ekonomin (FiU40)
Fortsatt beredning
KOM(2013)150

Föredragande: IM

6. Övriga frågor

7. Justering av protokoll

8. Nästa sammanträde

Tisdag 28 maj kl.11.00

Bilagor


1. Lista på inkomna skrivelser.
2. Förslag till betänkande (FiU38) Tidigare delat:FöredragningsPM, Skrivelse 119.
3. FöredragningsPM,yttranden från utbildningsutskottet och socialutskottet, motioner bifogas elektroniskt. Tidigare delat: Prop. 99.
4. FöredragningsPM. Tidigare delat: Skriv. 101, Redog. RR4.
5. FöredragningsPM. Tidigare delat: FöredragningsPM, KOM(2013)150, FaktaPM93.

EU-dokument
- Ekofinrapport från den 14 maj
Via länk till LEMUR:
KOM(2013) 285 Meddelande från kommissionen Bedömning av de åtgärder som Grekland vidtagit för att efterleva rådets beslut 2011/734/EU av den 12 juli 2011 riktat till Grekland, ändrat genom rådets beslut 2013/6/EU av den 4 december 2012, i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott - (maj 2013):

KOM(2013) 291 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2013/000 TA 2013 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)