Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:42 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:30

Torsdag 2013-05-30 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:42
Datum och tid: 2013-05-30 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012 (FiU34)
Justering
Skriv. 102
Föredagande: AT

3. Granskning av grönbok om långfristiga finansieringsbehov i den europeiska ekonomin (FiU40)
Justering
KOM(2013) 150
Föredagande: IM

4. EU- förslag om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper
Subsidiaritetsprövning, beslut
KOM(2013)247
Föredagande: EJ

5. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper (FiU30)
Beredning
Prop. 160
Föredragande: SS

6. Förvaltare av alternativa investeringsfonder (FiU31)
Beredning
Prop. 155
Föredragande: EJ

(ca kl.11.00)
7. Rekommendationer till Sverige från kommissionen
- Biträdande generalsekreteraren Christian Danielsson
- vice enhetschef Mona Björklund8. EU- förslag till ett direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande
funktioner
Subsidiaritetsprövning, beredning
KOM(2013) 266
Föredragande: LW

9. Övriga frågor

10. Justering av protokoll

11. Nästa sammanträde
Tisdag 4 juni kl. 11.00


Bilagor


2. Utkast till betänkande.Tidigare delat: FöredragningsPM, Skriv. 102.
3. Utkast till utlåtande.Tidigare delat: FöredragningsPM, Fakta PM 93, KOM(2013)150.
4. Förslag till beslut (protokollsutdrag), FaktaPM104.Tidigare delat:FöredragningsPM, KOM(2013) 247.
5. FöredragningsPM. Tidigare delat: Prop.160.
6. FöredragningsPM. Tidigare delat: Prop.155.
8. FöredragningsPM. KOM(2013) 266.

EU-dokument

KOM(2013) 293 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU:

KOM(21013) 320 Förslag till rådets genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland

8577/13 Pressmeddelande 3235:e mötet i rådet Allmänna frågor Luxemburg den 22 april 2013SWD(2013) 165 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarheten för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Övrigt:
Hemlig handling från mötet i rådet för allmänna frågor (GAC) den 21 maj 2013 (finns på expeditionen )