Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:43 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:43
Datum och tid: 2013-06-04 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Vårändringsbudget för 2013 (FiU21)
Justering
Prop. 2012/13:99, yttranden och motioner
Föredragande: JS

3. Medgivande för Riksbanken att överlåta Sveriges andel av vinsten från IMF:s guldförsäljning till IMF:s fond till förmån för fattiga länder (PRGT) (FiU41)
Beredning
Framst. 2012/13:RB4 och motion
Föredragande: PE

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6 Nästa sammanträde

Tisdag 11 juni kl.11.00

Bilagor


2. Förslag till betänkande FiU21. Tidigare delat: Prop.2012/13:99, FöredragningsPM, yttranden från utbildningsutskottet och socialutskottet, motioner (elektroniskt).
3. FöredragningsPM, motion Fi16 (SD) bifogas elektroniskt. Tidigare delat: Framst. 2012/13: RB4.

EU-dokument
- Rekommendation till rådets rekommendation om Sveriges nationella reformprogram för 2013, med avgivande av rådets yttrande om Sveriges konvergensprogram för 2012–2016.