Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:44 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:44
Datum och tid: 2013-06-11 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Prop.100, Skriv. 127 och 137, yttranden och motioner
Föredraganden: CH, AT, JS

3. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper (FiU30)
Justering
Prop. 2012/13: 160
Föredragande: SS

4. Förvaltare av alternativa investeringsfonder (FiU31)
Justering
Prop. 155
Föredragande: EJ

5. Årsredovisning för staten 2012 (FiU33)
Justering
Skriv. 101, Redog. RR4
Föredragande: AT

6. Medgivande för Riksbanken att överlåta Sveriges andel av
vinsten från IMF:s guldförsäljning till IMF:s fond till förmån
för fattiga länder (PRGT)
(FiU41)
Justering
Framst. 2012/13:RB4 och motion
Föredragande: PE

7. Information om arbetet med ett ramverk för finansiell
stabilitetspolitik

Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja

( ca 11.30)
8. Överläggning/information om aktuella EU-ärenden
Finansmarknadsminister Peter Norman9. Övriga frågor

10. Justering av protokoll

11. Nästa sammanträde
Ev.Torsdag 13 juni kl. 08.00 Obs! tidenBilagor


2. Förslag till betänkande (FiU20) Tidigare delat: FöredragningsPM, yttranden från skatteutskottet (SkU5y) arbetsmarknadsutskottet (AU7y) och motioner. Prop. 100, Skriv. 127, Skriv. 137.
3. Förslag till betänkande (FiU30) Tidigare delat:FöredragningsPM. Prop.160.
4. Förslag till betänkande (FiU31) Tidigare delat: FöredragningsPM. Prop.155.
5. Förslag till betänkande (FiU33) Tidigare delat:FöredragningsPM. Skriv. 101, Redog. RR4.
6. Förslag till betänkande (FiU41) Tidigare delat:FöredragningsPM, motion Fi16 (SD). Framst. 2012/13: RB4.

EU- dokument
Den fleråriga budgetramen i Europaparlamentets
budgetutskott den 16 maj 2013