Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:45 Torsdag 2013-08-29 kl. 11:00

Torsdag 2013-08-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:45
Datum och tid: 2013-08-29 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Aktuella EU-frågor
Information om LOU-frågor
Statsrådet Stefan Attefall

2. Anmälningar

3. EU-förslag om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av
kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfondfastställande av enhetliga regler för rekonstruktion av kreditinstitut m.m.
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2013) 520

Föredragande: PE

4. EU-förslag om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2013) 342
Föredragande: CH

5. EU-förslag om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2013) 449

Föredragande: MO

6. EU-förslag om europeiska långsiktiga investeringsfonder
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2013) 462

Föredragande: EJ

7. EU-förslag om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2013) 525
Föredragande: PE

8. Övriga frågor

9. Justering av protokoll

10. Nästa sammanträde

Öppen utfrågning den 10 september kl 09.00 i Skandiasalen

Bilagor


1. Information om förhandlingarna om nya EU- direktiv på upphandlingsområdet.
2. Lista på inkomna skrivelser under sommaren (20 maj-19 aug).
Förslag om utskottsiniativ (SD) med anledning av regeringens förslagna höjning av brytpunkten för statlig skatt.
3. KOM(2013)520, föredragningsPM
4. KOM(2013)342, FaktaPM130, föredragningsPM. Tidigare delat (den 18 juni): KOM(2013)342 och föredragningsPM
5. KOM(2013)449, FaktaPM142, föredragningsPM. Tidigare skickat per mail (den 17 juni): KOM(2013)449 och föredragningsPM
6. KOM(2013) 462, FaktaPM140, föredragningsPM.
7. KOM(2013) 525, föredragningsPM


EU-dokument (via länkar till LEMUR)
-KOM(2013) 549 Rapport från kommissionen om betaltjänster på den inre marknaden och m.m.

Övrigt: Inbjudningar
- Bryssel 17 september, OECD seminarium 2 oktober, Vilnius 16-17 oktober, Bryssel 14 november