Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6
Datum och tid: 2012-11-06 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information om EU:s årsbudget
Hans Lindblad, Statssekreterare

2. Penningpolitiska experter
Cecilia Skingsley analyschef, Swedbank
Lars Nyberg, före detta vice riksbankschef

3. Anmälningar

4. Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling - är styrningen mot klimatmålet effektiv? (FiU7)
Justering
Skrivelse 134
Föredragande EJ

5. EU-förslag om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (FiU18)
Fortsatt subsidiaritetsprövning
Justering
KOM (2012) 511
Föredragande EJ

6. EU-förslag om ändring av förordning …/… om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut

Fortsatt subsidiaritetsprövning
Beslut
KOM (2012) 512
Föredragande EJ

7. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:1, motioner och yttranden
Föredragande: CH, AT, KS, JS, PB

8. Justering av protokoll

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 8 november 2012 kl. 11:00

Bilagor


1. PM Ekofin Budget med förlikningsmöte om EU:s budget för år 2013, Siffersatt förhandlingsbox om den fleråriga budgetramen, Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2012 års allmänna budget, Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2012 års allmänna budget, Ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till 2013 års allmänna budget. Lindblads OH-bilder delas vid sammanträdet.
2. Penningpolitisk rapport
4. Förslag till betänkande 2012/13:FiU7. Tidigare delat: Skrivelse 134 och FöredragningsPM
5. Förslagt till utlåtande 2012/13:FiU18. Tidigare delat elektroniskt: KOM(2012) 511 och 2012/13:FPM10
6. Förslag till beslut Protokollsutdrag. Tidigare delat elektroniskt:KOM (2012) 512 och 2012/13:FPM10
7. Utkast till yttrande 2012/13:SkU1y. Tidigare delat Prop. 2012/13:1, motioner