Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-03-13 kl. 10:30

Torsdag 2014-03-13 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-03-13 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information om egenkapitalbevis och kontanthantering
Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja

2. Anmälningar

3. Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KS

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens medverkan i en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital
Subsidaritetsprövning
KOM(2014) 66
Föredragande: AT

5. Översyn av riksdagsordningen (FiU5y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Framst. 2013/14:RS3
Föredragande: CH

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 mars kl. 11.00

Bilagor


2. Lista på inkomna skrivelser
3. Tidigare delat: Motionshäfte och föredragningsPM
4. KOM(2014) 66, föredragningsPM
5. FöredragningsPM, framst. 2013/14:RS3
6. Protokoll nr 28, 29

EU-dokument
- KOM(2014) 122 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kvaliteten på de budgetuppgifter som medlemsstaterna rapporterat under 2013
- KOM(2014) 140 om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem
- KOM(2014) 150 Meddelande om Resultaten av de fördjupade granskningarna enligt förordning (EU) om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser
- Information: Notera länk i LEMUR till kommissionens publikationsserie European Economy - Occasional Papers, där de 17 landsspecifika fördjupade granskningarna är publicerade.