Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-03-25 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Redogörelse för penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves redovisar Riksbankens underlag för utvärdering

2. Anmälningar

3. Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro (FiU17)
Beslut och justering
Prop. 84
Föredragande: MO

4. Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)
Beslut och justering
Motioner
Föredragande: KS

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för
värdepappersfinansiering
Subsidaritetsprövning, beslut
KOM (2014) 40
Föredragande: IM

6. Förslag till en förordning om strukturella åtgärder för att
förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut
Subsidaritetsprövning, beslut
KOM (2014) 43
Föredragande: IM

7. Viss kreditgivning till konsumenter (FiU14)
Beredning
Prop. 107 och motioner
Föredragande: PB

8. Riksbankens förvaltning (FiU23)
Beredning
Framställan RB1, RB2, RR2 och motioner
Föredragande: CH

9. Övriga frågor

10. Justering av protokoll
Nr 30

11. Uppföljning av digitala mötestjänsten
Utbildare Suzanne Primér

12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 1 april kl. 11.00

Bilagor


1. Riksbankens underlag för utvärderingen av penningpolitiken
2. Efter de diskussioner som kom upp på finanspaktsmötet i Bryssel i januari har man från grekisk sida bifogat det förslag till arbetsordning som togs fram på ett tidigare möte i Vilnius. Man har också förslag till ändringar i detta dokument. Bifogat är
*ett brev från den grekiske talmannen till hans motsvarigheter
*ett brev gemensamt undertecknat ordförandena i det grekiska parlamentens utrikesutskott och ekonomiutskott
*utkastet till arbetsordning från Vilniusmötet
*det grekiska parlamentets förslag till ändringar i arbetsordningen från Vilnius
* brev från grekiska parlamentet

3. Förslag till betänkande FiU17. Tidigare delat: Prop. 84 och föredragningsPM
4. Förslag till betänkande FiU22. Tidigare delat: Motionshäfte och föredragningsPM
5. Förslag till beslut (protokollsutdrag), Tidigare delat: KOM(2014) 40, FPM60 och föredragningsPM
6. Förslag till beslut (protokollsutdrag), Tidigare delat: KOM(2014) 43,FPM59 och föredragningsPM
7. Prop. 107, föredragningsPM och motioner
8. Framställan RB1, RB2, RR2, föredragningsPM och motionshäfte
10. Protokoll nr 30

EU-dokument: Länk via lemur KOM(2014) 130