Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:36 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:30

Torsdag 2014-04-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:36
Datum och tid: 2014-04-10 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Översyn av riksdagsordningen (FiU5y)
Justering
Framst. 2013/14:RS3
Föredragande: CH

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 (FiU6y)
Justering
Skriv. 2013/14:115 och motioner
Föredragande: MO

4. Redovisning av verksamheten i IMF och Världsbanken samt de regionala utvecklings och investeringsbankerna 2012 och 2013 (FiU7y)
Justering
Skriv. 2013/14:139 och motion
Föredragande: AT

5. Regeringens förvaltningspolitik (FiU37)
Beredning
Skriv. 2013/14:155
Föredragande: KS

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skriv. 2103/14:75 och motion
Föredragande: CH

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 april kl. 11.00

Bilagor


2. Förslag till yttrande FiU5y. Tidigare delat: Framst. 2013/14:RS3, föredragningspromemoria
3. Förslag till yttrande FiU6y. Tidigare delat: Skriv. 2013/14:115, motioner och föredragningspromemoria
4. Förslag till yttrande FiU7y. Tidigare delat: Skriv. 2013/14:139, motion och föredragningspromemoria
5. Föredragningspromemoria, Skriv. 2013/14:155
6. Föredragningspromemoria, Skriv. 2103/14:75 och motion
7. Protokoll nr 33 och 34.


EU-dokument:
- KOM(2014) 168 om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin
- KOM(2014) 172 Ta tillvara på möjligheterna med gräsrotsfinansiering i Europeiska unionen
- KOM(2014) 211 om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik
- KOM(2014) 217 Införandet av euron in Lettland
- Informellt Ekofinmöte i Aten 1-2 april 2014 - Minnesanteckningar