Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:37 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:37
Datum och tid: 2014-04-15 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet
Statssekreterare Susanne Ackum och
statssekreterare Oscar Wåglund Söderström

2. Anmälningar

3. En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (FiU31)
Beredning
Prop. 2013/14:161 och motioner
Föredragande: PE

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april kl. 11.00

Bilagor1. Utkast till konvergensprogram och utkast till nationellt reformprogram.
2. Inkommen handling från privatperson, finns på expeditionen.
3. Proposition 2013/14:161, motioner och föredragningsPM.

Länk via Lemur:
2013/14:FPM67 Lägesrapport om Europa 2020
KOM(2014) 214 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Utförlig rapport rörande garantifondens verksamhet