Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:38 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:38
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Intern utfrågning av riksrevisorerna
Riksrevisorerna Jan Landahl och Claes Norgren

- Riksrevisionens redogörelse om riksrevisionens årsredovisning
för 2013 (2013/14:RR1)

- Transparensen i budgetpropositionen 2014- tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2013:23)
- Statens insatser för rikskapitalförsörjning- i senaste laget (RiR 2014:1)
- Riksrevisionens granskning av Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition (tidigare behandlat i bet. FiU23)

2. Anmälningar

3. Direktupphandling (FiU18)
Beredning
Prop. 2013/14:133 och motioner
Föredragande: EB

4. Säkerheter vid clearing hos central motpart (FiU29)
Beredning
Prop. 2013/14:111
Föredragande: MO

5. Riksrevisionens årsredovisning 2013 (FiU35)
Beredning
Redog. 2013/14:RR1
Föredragande: KS

6. En utvecklad budgetprocess
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2013/14: 173 och motion
Föredragande: CH

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdag 6 maj kl 11.00

Bilagor