Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:40 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:30

Torsdag 2014-05-08 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:40
Datum och tid: 2014-05-08 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Direktupphandling (FiU18)
Justering
Prop. 2013/14:133 och motioner
Föredragande: EB

3. Säkerheter vid clearing hos central motpart (FiU29)
Justering
Prop. 2013/14:111
Föredragande: MO

4. En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (FiU31)
Justering
Prop. 2013/14:161 och motioner
Föredragande: PE

5. Riksrevisionens årsredovisning 2013 (FiU35)
Justering
Redog. 2013/14:RR1
Föredragande: KS

6. Vårändringsbudget för 2014 (FiU21)
Beredning
Prop. 2013/14:99 och motioner
Föredragande: KS

7. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 (FiU34)
Beredning
Skriv. 2013/214:102 och motion
Föredragande: AT8. Kommissionens förslag om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut
Subsidiaritetsprövning
KOM(2014) 167
Föredragande: AD

9. Övriga frågor

10. Justering av protokoll

11. Nästa sammanträde
Tisdag den 3 juni kl. 11.00

Tisdag den 27 maj kl. 09.00
Öppet seminarium om finanspolitiska rådets rapportBilagor


2. Förslag till betänkande (FiU18). Tidigare delat: FöredragningsPM, motioner Fi4 (SD), Fi5 (MP). Prop.2013/14:133.
3. Förslag till betänkande (FiU29). Tidigare delat: FöredragningsPM. Prop.2013/14:111.
4. Förslag till betänkande (FiU31). Tidigare delat: Prop. 2013/14:161, motioner och föredragningsPM.
5. Förslag till betänkande (FiU35). Tidigare delat: FöredragningsPM. redogörelse 2013/14:RR1.
6. FöredragningsPM, motioner: Fi6 (SD) Fi7 (V). Tidigare delat: Prop. 2013/14:99.
7. FöredragningsPM, motion Fi9 (S). Tidigare delat: Skriv. 2013/214:102.
8. FöredragningsPM, KOM(2014) 167, faktaPM 2013/14:76
10. Protokoll nr 2013/14:38

EU-dokument
2013/14:FPM74 Meddelande om gräsrotsfinansiering
KOM(2014) 243 Rapport från kommissionen om statistik över företagsstrukturer
KOM(2014) 248 Rapport från kommissionen om genomförbarheten av ett nätverk av mindre kreditvärderingsinstitut
SWD(2013) 800 Översikt över medlemsstaternas genomförande av de landsspecifika rekommendationerna