Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:41 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:41
Datum och tid: 2014-06-03 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information från kommissionen om Sverige-rekommendationerna i den europeiska terminen
Christian Danielsson

2. Anmälningar

3. Vårändringsbudget för 2014 (FiU21)
Justering
Prop. 2013/14:99 och motioner
Föredragande: KS

4. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder (FiU30)
Beredning och ev. justering
Prop. 2013/14:113
Föredragande: PB

5. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 (FiU34)
Justering
Skriv. 2013/214:102 och motion
Föredragande: AT

6. Kommissionens förslag om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut
Subsidiaritetsprövning, beslut
KOM(2014) 167
Föredragande: AD

7. Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt (FiU12)
Beredning
Framst. 2013/14:RB3
Föredragande: PE

8. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Prop. 100, Skriv. 205, motioner och yttranden
Föredragande: CH , KS , AT

9. Årsredovisning för staten 2013 (FiU33)
Beredning
Skriv. 101, redog. 2013/14:RR4 och motion
Föredragande: KS

10. Övriga frågor

11. Justering av protokoll

12. Nästa sammanträde
Torsdag den 5 juni kl. 10.30

Bilagor


2. Inkomna skrivelser:
Inbjudan till Riksrevisionens seminarium den 5 juni, hemlig handling: rapport från GAC (rådet för allmänna frågor) den 13 maj, finns på expeditionen.
3. Förslag till betänkande (FiU21)Tidigare delat: FöredragningsPM, motioner: Fi6 (SD) Fi7 (V). Prop. 2013/14:99.
4. Förslag till betänkande (FiU30) FöredragningsPM. Tidigare delat: Prop. 2013/14:113.
5. Förslag till betänkande (FiU34) Tidigare delat: FöredragningsPM, motion Fi9 (S). Skriv. 2013/214:102.
6. Förslag till beslut (protokollsutdrag) Tidigare delat: FöredragningsPM, KOM(2014) 167, faktaPM 2013/14:76
7. FöredragningsPM. Tidigare delat: framst. 2013/14:RB3
8. FöredragningsPM, motioner och yttranden. Tidigare delat: Prop. 2013/14:100, Skriv. 205
9. FöredragningsPM och motion. Tidigare delat:Skriv. 101, redog. 2013/14:RR4
11. Protokoll nr 2013/14:39 och 40

EU-dokument
- Ekofinrapport från den 6 maj
Länkar till Lemur:
- KOM(2014) 277 om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation
- KOM(2014) 279 om översyn av planen för finansiell reglering
Övrigt:
Avtalet om bankavvecklingsfonden som undertecknades den 21 maj