Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:43 Tisdag 2014-06-17 kl. 08:00

Tisdag 2014-06-17 kl. 08:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:43
Datum och tid: 2014-06-17 08:00
Plats: RÖ 5-10

1. Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt (FiU12)
Justering
Framst. 2013/14:RB3
Föredragande: PE

2. Förstärkta kapitaltäckningsregler FiU19
Justering
Prop.228 och motion
Föredragande: MP

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Prop. 100, Skriv. 205, motioner och yttranden
Föredragande: CH , KS , AT

4. Användningen av kreditbetyg i riskhantering (FiU28)
Justering
Prop.108
Föredragande: OÅ

5. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013 (FiU32)
Justering
Skriv.196
Föredragande: PE

6. Årsredovisning för staten 2013 (FiU33)
Justering
Skriv. 101, redog. 2013/14:RR4 och motion
Föredragande: KS

7. Extern utvärdering av penningpolitiken
Beslut
Föredragande: PE

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 juni kl.08.00


Bilagor


1. Förslag till betänkande FiU12. Tidigare delat: FöredragningsPM, framst. 2013/14:RB3.
2. Förslag till betänkande FiU19. Tidigare delat: FöredragningsPM, Prop.228 och motion.
3. Förslag till betänkande FiU20. Tidigare delat: FöredragningsPM, Prop.100, Skriv.205, motioner och yttranden.
4. Förslag till betänkande FiU28. Tidigare delat: FöredragningsPM, Prop.108.
5. Förslag till betänkande FiU32. Tidigare delat: FöredragningsP, Skriv.196.
6. Förslag till betänkande FiU33. Tidigare delat: Skriv. 101, redog. 2013/14:RR4 och motion
7. PM beslut om penningpolitiska utvärderingen 2010-2014, slutligt utkast: Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2014.

EU-dokument
- Rådets beslut om Litauens införande av euron den 1 januari 2015
- Kommenterad dagordning. Ekofinrådets möte den 20 juni i Luxemburg
- Kallelse och preliminä dagordning. Ekofinrådets möte den 20 juni i Luxemburg
- Årsrapport 2013/2014 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och nationella parlament under Lissabonfördraget 2009–2014Länkar till Lemur:
KOM(2014) 326 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Konvergensrapport 2014 (utarbetad i enlighet med artikel 140.1 i EUF-fördraget): http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=19030
KOM(2014) 327 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Rättsliga hinder för instituts medelöverföring inom en enda likviditetsundergrupp: http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=19041

KOM(2014) 328 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om mobilisering av marginalen för oförutsedda utgifter under 2014: http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=18941
KOM(2014) 329 Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2014 års allmänna budget Allmän inkomstberäkning Utgiftsberäkning per avsnitt Avsnitt III – Kommissionen Avsnitt VII - Regionkommittén Avsnitt IX - Europeiska datatillsynsmannen: http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=18940

KOM(2014) 400 m.fl. Svenska språkversioner har nu inkommit av de övergripande meddelandena KOM(2014) 400-401 inkl åtföljande arbetsdokument samt av de landsspecifika rekommendationerna. Från denna sida kan man klicka sig in på varje specifikt lands rekommendation: http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=18988

KOM(2014) 428 Rekommendation till rådets rekommendation om Sveriges nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Sveriges konvergensprogram 2014: http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=18998

CM3105/14 Kallelse och preliminär dagordning 3324:e mötet i Europeiska unionens råd (ekonomiska och finansiella frågor) 20 juni 2014: http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=19044

CM3112/14 Kallelse och preliminär dagordning 3326:e mötet i Europeiska unionens råd (allmänna frågor) 24 juni 2014: http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=19050