Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:45 Tisdag 2014-08-19 kl. 09:00

Tisdag 2014-08-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:45
Datum och tid: 2014-08-19 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves
Vice riksbankschef Martin Flodén

2. Anmälningar

3. Kommissionens förslag om inrättandet av
ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska
offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2)
Subsidiaritetsprövning och ev. beslut.
KOM (2014) 367
Föredragande: IM

4. Kommissionens förslag om ändring av
förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över
betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och
utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av
delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter
till kommissionen för antagande av vissa åtgärder
Subsidiaritetsprövning och ev. beslut.
KOM (2014) 379
Föredragande: CH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Talmannen väntas kalla de nyvalda utskotten till sammanträde
tisdagen 7 oktober kl. 10.30.
Ev information inför IMF och Världsbankens höstmöten
tillsammans med UU onsdagen den 8 oktober kl. 14.00


Bilagor3. Förslag till beslut (protokollsutdrag). Kompletterande föredragningspromemoria.
Tidigare delat med e-post: KOM(2014) 367, föredragningsprememoria.
4. KOM(2014) 379, FaktaPM 100, föredragningsprememoria,
förslag till beslut (protokollsutdrag).