Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-04-21 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet
Statssekreterare Karolina Ekholm

2. Information från Riksbanken om bilaterala avtal mellan centralbanker
Riksbankschef Stefan Ingves

3. Anmälningar

4. Inhämtande av yttrande över 2015 års ekonomiska vårproposition

5. Inhämtande av yttrande över Vårändringsbudget för 2015

6. Inhämtande av yttrande över Årsredovisning för staten 2014

7. Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen (FiU18)
Justering
Proposition 2014/15:80
Föredragande: MO

8. Övrigt

9. Justering av protokoll

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen 23 april kl. 10.30

Bilagor


1. Utkast till Sveriges nationella reformprogram 2015,
bilaga till nrp 15 och Utkast till Sveriges konvergensprogram 2015
3. Preliminär sammanträdes- och ärendeplan
4, 5 och 6 Protokollsutdrag
7. Förslag till betänkande FiU18
9. Protokoll 2014/15:34