Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:44 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:30

Torsdag 2015-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:44
Datum och tid: 2015-06-04 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Några värdepappersmarknadsfrågor (FiU19)
Justering
Prop. 2014/15:115
Föredragande: EJ

3. Utredning om regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet gällande välfärdstjänster (FiU32)
Justering av förslag till utskottsinitiativ från ledamöterna M, C, FP och KD
Föredragande: CR

4. Årsredovisning för staten 2014 (FiU28)
Beredning
Skriv. 2014/15:101
Föredragande: CR

5. Övrigt

6. Protokoll

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen 9 juni kl. 11.00
Bilagor


2.Förslag till betänkande (FiU19) Tidigare behandlat 26 maj
3 Förslag till betänkande (FiU32)
4. FöredragningsPM, Skrivelse 2014/15:101
6. Protokoll 2014/15:42, protokoll 2014/15:43