Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:51 Tisdag 2016-06-21 kl. 08:00

Tisdag 2016-06-21 kl. 08:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2015/16:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:51
Datum och tid: 2016-06-21 08:00
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning rörande förhandlingen om EU:s
årsbudget 2017
Statssekreterare Max Elger

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Kommissionens förslag om inrättande av ett unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området perioden 2017-2020
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016) 338
Föredragande: MO

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 15 september kl. 10.30

Bilagor


3. Protokoll 2015/16:50
4. KOM(2016) 388