Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-15 kl. 10:30

Torsdag 2016-09-15 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-15 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Bilaterala lån till IMF
Information
Statssekreterare Karolina Ekholm

2. Anmälningar

3. Nytt regelverk om upphandling (FiU7)
Fråga om inhämtande av yttrande från berörda utskott över prop. 2015/16:195
Föredragande: EJ

4. Riksrevisionens årliga rapport (FiU9)
Beredning
Redogörelse RR5
Föredragande: KS

5. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) (FiU12)
Beredning
Prop. 2015/16:170
Föredaragande: JN

6. Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande
Subsidiaritetsprövning
KOM (2016) 461
Föredragande: JN

7. Kommissionens förslag om ändring av direktiv (EU) nr 849/2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansieringa av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG
Subsidiaritetsprövning
KOM (2016) 450
Föredragande: JN

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdag 22 september kl. 10.30

Bilagor


3. Proposition 2015/16:195
4. FöredragningsPM, Redogörelse RR5
5. FöredragningsPM, Proposition 2015/16:170
6. KOM (2015) 461, FPM 121 och FöredragningsPM
7. KOM(2015) 450, FPM 117 och FöredragningsPM