Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-11-08 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Nytt regelverk om upphandling (FiU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:195 och motioner
Föredragande: EJ, LW

4. Inhämtande av yttrande över prop. 2016/17:1, utgiftsområde 25, yrkande 1-5 och motioner
Fråga om inhämtande av yttrande från socialutskottet

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag 10 november kl.10.30

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:10
3. FöredragningsPM. Tidigare behandlat den 13 och 18 oktober
4. Förslag till protokollsutdrag