Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:30

Torsdag 2016-11-17 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-11-17 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Statens budget 2017 – Rambeslutet (FiU1)
Justering
Prop. 2016/17:1, motioner, yttranden från andra utskott

Föredragande: ACT, JNd, AJ, PE, MP

4. Höständringsbudget för 2016 (FiU11)
Justering
Prop. 2016/17:2, yttrande (MjU)

Föredragande: KS

5. Nytt regelverk om upphandling (FiU7)
Justering
Prop. 2015/16:195, motioner och yttranden

Föredragande: EJ, LW

6. Kommissionens förslag om ändring av tillämpningsdagen för Priip-förordningen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2016)709

Föredragande: JNy

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 22 november kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr: 2016/17:13
3. Förslag till betänkande FiU1. Tidigare behandlat 27/10, 10/11
4. Förslag till betänkande FiU11. Tidigare behandlat 27/10
5. Förslag till betänkande FiU7. Tidigare behandlat 13, 18 /10 och 8, 15/11
6. FöredragningsPM, COM(2016)709