Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:30

Torsdag 2017-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-01-19 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015 (FiU15)
Beredning
Skrivelse 2016/17:36
Föredragande: KS

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: ACT
KOM (2016)788

5. Förslag om ändring av krishanteringsdirektivet gällande turordningen vid skuldnedskrivning
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: EJ
KOM (2016)853

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 januari kl. 11.00

Bilagor


1. Preliminära sammanträdes- och ärendeplaner
2. Protokoll 2016/17:22
3. Skrivelse 2016/17:36 och FöredragningsPM
4. KOM (2016)788, FPM48 och FöredragningsPM
5. KOM (2016)853, FPM39 och FöredragningsPM