Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-09-29 kl. 10:30

Torsdag 2016-09-29 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-09-29 10:30
Plats: Skandiasalen

Kl. 10.30- ca. kl. 10.40 (enbart finansutskottet)
1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens årliga rapport (FiU9)
Justering
Redogörelse 2015/16:RR5 Tidigare behandlad 15/9
Föredragande: KS

Kl. 11.00-12.00 (tillsammans med utrikesutskottet)
4. Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten
- Finansminister Magdalena Andersson
- Riksbankschef Stefan Ingves
- Statssekreterare Ulrika Modéer

Kl. 12.00-12.30 (enbart finansutskottet)
5. Information i aktuella EU ärenden
- Finansminister Magdalena Andersson

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 11 oktober kl.11.00

Bilagor


1. Inkommen skrivelse: Hemlig handling från allmänna rådet (GAC) den 20 september om en halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen (finns på expeditionen).
2. Protokoll 2016/17:2 och 2016/17:3
3. Förslag till betänkande FiU9
4. Agenda och PM, PPT bilder kompletteras senare