Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:41 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:30

Torsdag 2017-04-27 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:41
Datum och tid: 2017-04-27 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31)
Justering
Prop. 2016/17:163 Tidigare behandlat 6 april
Föredragande: EJ

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (FiU4y)
Justering
Skrivelse 2016/17:115
Föredragande: SK

5. Vitbok om EU:s framtid (FiU5y)
Justering
KOM(2017) 2025
Föredragande: MÅ

6. Inhämtande av yttrande över 2017 års ekonomiska vårproposition

7. Inhämtande av yttrande över Vårändringsbudget för 2017

8. Inhämtande av yttrande över Årsredovisning för staten 2016

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdag 2 maj kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:40
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU31
4. Förslag till yttrande 2016/17:FiU4y
5. Förslag till yttrande 2016/17:FiU5y
6. Protokollsutdrag Vårproposition
7. Protokollsutdrag Vårändringsbudget
8. Protokollsutdrag Årsredovisning