Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:39 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:30

Torsdag 2018-04-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:39
Datum och tid: 2018-04-19 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksbankens förvaltning (FiU23)
Justering
Framst. 2017/18:RB1, 2 och 3, redog. 2017/18:RR2

Föredragande: PE

4. Riksrevisionens årsredovisning för 2017 (FiU27)
Justering
Redog. 2017/18:RR1

Föredragande: KS

5. Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning (FiU39)
Justering
Prop. 2017/18:142

Föredragande: RB

6. En ändamålsenlig kommunal redovisning (FiU42)
Beredning
Prop. 2017/18:149

Föredragande: EJ

7. Kommissionens förslag om säkerställda obligationer
Subsidiaritetsprövning av två förslag, ev. beslut
KOM(2018) 93 och KOM(2018) 94

Föredragande: CH

8. Kommissionens förslag om marknader för finansiella instrument
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
KOM(2018) 99

Föredragande: EJ

9. Kommissionens förslag om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
KOM(2018) 113

Föredragande: EJ

10. Kommissionens förslag om underlättande av gränsöverskridande distribution av fonder
Subsidiaritetsprövning av två förslag, ev. beslut
KOM(2018) 92, och KOM(2018) 110

Föredragande: CK

11. Inhämtande av yttrande över 2018 års ekonomiska vårproposition
Protokollsutdrag Vårproposition

12. Inhämtande av yttrande över Vårändringsbudget för 2018
Protokollsutdrag Vårändringsbudget

13. Inhämtande av yttrande över Årsredovisning för staten 2017
Protokollsutdrag Årsredovisning

14. Övrigt

15. Nästa sammanträde
Tisdag 24 april kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr 2017/18:38
3. Förslag till betänkande FiU23. Tidigare behandlat den 10 april
4. Förslag till betänkande FiU27. Tidigare behandlat den 10 april
5. Förslag till betänkande FiU39. Tidigare behandlat den 10 april
6. FöredragningsPM. Prop. 2017/18:149
7. FöredragningsPM, FaktaPM 67, KOM(2018) 93, KOM(2018) 94
8. FöredragningsPM, FaktaPM 61 (gemensamt med punkt 9) , KOM(2018) 99
9. FöredragningsPM, KOM(2018) 113
10. FöredragningsPM, FaktaPM62, KOM(2018) 92, KOM(2018)110
11. protokollsutdrag
12. protokollsutdrag
13. protokollsutdrag