Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:44 Torsdag 2018-05-17 kl. 10:30

Torsdag 2018-05-17 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:44
Datum och tid: 2018-05-17 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar


2. Justering av protokoll

3. Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor (FiU47)
Justering
Prop. 2017/18:137
Föredragande: RB

Tidigare behandlad den 24 april

4. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (FiU4y)
Justering
Prop. 2017/18:100
Föredragande: HH

5. Ramverk för finanspolitiken (FiU32)
Beredning
Skr. 2017/18:207
Föredragande: KS

Tidigare behandlad den 3 maj.

6. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för offentlig upphandling inom välfärden (FiU43)
Beredning
Prop. 2017/18:158
Föredragande: ACT, EJ

7. Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (FiU44)
Beredning
Prop. 2017/18:159
Föredragande: ACT

8. Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Beredning
Prop. 2017:18/252
Yttranden från Lagrådet, Migrationsverket och SKL
Föredragande: KS

Tidigare behandlad den 3 maj.

9. Kommissionens förslag om ändring av förordning vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
KOM(2018) 163
Föredragande: GF

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Ev. tisdag den 22 maj kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2017/18:41, 2017/18:42, 2017/18:43
3. Förslag till betänkande FiU47
4. Förslag till yttrande FiU4y
5. Skr. 2017/18:207, FöredragningsPM
6. Prop. 2017/18:158, FöredragsningsPM, Motioner
7. Prop. 2017/18:159, FöredragningsPM, Motioner
8. Yttranden från Migrationsverket, Lagrådet och SKL
9. FöredragningsPM, FaktaPM 2017/18:76, KOM(2018) 163